Przemoc wobec kobiet to globalny problem. W niektórych społeczeństwach rola kobiety to rola jedynie jako matki i żony. Polska nie jest niestety wyjątkiem.

Wiele stowarzyszeń i organizacji zaczęło się tym bardzo przejmować i manifestować. Aby naświetlić ten problem w listopadzie 2009 roku w sądzie okręgowym w Warszewie odbył się trybunał do spraw przemocy wobec kobiet http://www.jomswsge.com/Autor-Piotr-Kluz/75746

Wśród uczestników tego trybunału był Piotr Kluz, który informował uczestników spotkania jaki to poważny i rozległy problem.

Piotr Kluz twierdzi, że warunkiem  skutecznego zwalczania tego niepokojącego zjawiska jest zrozumienie jego genezy, jaki wpływ ma ona na otoczenie osoby pokrzywdzonej.

ONZ wydało w tej chwili dokumenty, w których przemoc wobec kobiet została uznana za naruszenie praw człowieka. Dyskryminacja i ciągłe znęcanie się nad słabsza płcią to dość powszechny problem , aby ograniczyć jej rozpowszechnieniu należy ludziom uświadomić jak duży to problem i jak negatywnie wpływa on na rozwój jednostki w społeczeństwie. Walka ze zjawiskiem przemocy wobec kobiet może być skuteczna i możemy ja ograniczyć jej zasięg tylko wówczas, gdy będzie częścią ogólniejszej strategii przeciwdziałania strukturalnej nierówności kobiet i mężczyzn.

Piotr Kluz uważa ,żę państwo polskie winno stać na straży zapewnienia odpowiedniej ochrony i wsparcia  dla ofiar przemocy w rodzinie. Każda kobieta ma zagwarantowane prawo do życia, zdrowia i wolności. Zakazane jest stosowanie tortur i innych form ponizania wobec kobiet.

Kulturowe czynniki mają niestety negatywny wpływ stosowanie przemocy, uwzględniających wiarę w naturalny porządek rzeczy, uprzedmiotowienie kobiet, , kulturową akceptację podporządkowania i tolerancję dla stosowania przymusu i siły fizycznej.

W Polsce wywołuje wciąż żywe dyskusje. Kobiety od zarania dziejów były źle traktowane, w niektórych środowiskach przemoc domowa jest traktowana jak coś właściwego i normalnego, a tak nie jest. Piotr Kluz występuje jako osoba broniąca praw kobiet .

 

W tej chwili w Polsce mamy wiele ubezpieczeń. Jak wybrać najlepsze? Jakie są jego rodzaje. Według kodeksu cywilnego ubezpieczenia można podzielić na osobowe i majątkowe.

Ubezpieczenia Jelenia Góra to przede wszystkim ubezpieczenia osobowe. To taki rodzaj ubezpieczeń zapewniających pokrycie potrzeb fin Takie oto ubezpieczenie chroni zaawansowanych spowodowanych pewnymi zdarzeniami , które zaszły w życiu człowieka. Przyczyną zaistniałych sytuacji może być choroba, czy śmierć ubezpieczonego. Dzięki takiemu ubezpieczenia Jelenia Góra chroni w każdej dziedzinie ubezpieczonego.

Ubezpieczenie Jelenia Góra wedle  art. 829 kodeksu cywilnego ubezpieczenia osobowe dzieli się na ubezpieczenia na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią określonego wieku oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenia Jelenia Góra  majątkowe dotyczy  mienia albo odpowiedzialności cywilnej według art. 821 kodeksu cywilnego. Twój zakład ubezpieczeń poprzez takie oto ubezpieczenie jest zobowiązany chronić osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Mają one na celu pokrywanie strat materialnych, w wyniku szkody.

Ustawa, która reguluje podział ubezpieczeń regulowany jest poprzez ustawę o działalności ubezpieczeniowej z 28.07.1990 roku. Osoba regulująca to prawo czyli ustawodawca wyodrębnił z pakietu różnych ubezpieczeń te, które ze względu na szczególny charakter społeczny ochrony ubezpieczeniowej, a następnie określił je jako ubezpieczenia obowiązkowe. Ubezpieczenia Jelenia Góra to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zapewniające ochronę dóbr majątkowych i osobistych osób trzecich, np. rolnik w przypadku wystąpienia ognia na swoim polu.

Zakład ubezpieczeń zobligowany będzie do wypłacenia odszkodowania lub świadczenia z tytułu ubezpieczenia Jelenia Góra zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, prawomocnym orzeczeniem sądu lub w sposób widniejący w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta [ Dz.U. z 2012 r. poz. 159 I 742].

Właściciel danego mienia mocą ustawy zostaje zobligowany do zawarcia umowy ubezpieczenia Jelenia Góra  w dowolnie wybranym przez siebie zakładzie, ponieważ warunki ubezpieczenia są jednolite gdyż wynikają z ustawy.  To co różni każde ubezpieczenie w różnych zakładach ubezpieczeniowych to stawka ubezpieczenia, różnoraka w poszczególnych ubezpieczalniach http://a7d.

Ubezpieczenia  Jelenia Góra są dobrowolne   i może zawrzeć je zarówno osoba fizyczna jak i prawna i ma ona wybór, co do rodzaju i zakresu ubezpieczenia, jakie chce zawrzeć w zależności od przedmiotu ubezpieczenia. Gama oferowanych w tym zakresie ubezpieczeń jest spora.